Hankkeet

Hankkeiden avulla Metka kehittää kohdennettua mediakasvatustyötä ja tutkii mediakasvatuksen menetelmiä ja uusia teknologioita.

Vuosien varrella hankkeiden kautta on muun muassa kehitetty pienten lasten mediakasvatusta, tuettu perheiden mediakasvatustyötä sekä tehty näkyväksi maahanmuuttajanuorten omia tarinoita.

Voit tutustu Metkan ajankohtaisiin hankkeisiin tällä sivulla. Mikäli olet kiinnostunut Metkasta hankekumppanina, voit olla suoraan yhteydessä henkilökuntaamme.

Tuumasta toimeen!

Tuumasta toimeen! -hanke tarjoaa opettajille pedagogisia toimintamalleja videotuottamisen hyödyntämiseen opetuksen ja oppimisen tukena. Koulutuksessa syvennytään ruuantuotantoon kestävän kehityksen näkökulmasta monialaisesti ja oppiainerajat ylittävinä kokonaisuuksina ja tuotetaan omat videot alusta loppuun asti. Koulutukseen osallistuja saa seikkaperäiset ohjeet oman videon suunnitteluun, käsikirjoittamiseen ja tekniseen toteutukseen kouluttajien johdolla.

Hanke toteutetaan vuonna 2021 ja sitä rahoittaa Opetushallitus. Lue lisää hankkeesta täältä.

Monilukutaito omaksi

Hankkeen tavoitteena on vahvistaa päiväkotihenkilökunnan mediakasvatusosaamista tarjoamalla konkreettisia välineitä tuoda mediakasvatus osaksi päiväkodin arkea. Koulutuksen aikana esitellään erilaisia selkeitä työpajamalleja, joiden avulla osallistujat pääsevät harjoittamaan omaa osaamistaan mediakasvatuskäytänteissä sekä vahvistamaan tieto- ja viestintäteknistä osaamistaan laitteilla, joita heillä päiväkodin arjessa on käytössään.

Hanke toteutetaan vuonna 2021 ja sitä rahoittaa Opetushallitus. Lue lisää hankkeesta täältä.

Päättyneet hankkeet

Mediakasvatuksen dialogikortit

Mediakasvatuksen dialogikortit -hankkeessa kehitettiinn uudet dialogikortit alle 12-vuotiaiden mediakasvatukseen. Lisäksi tuotettiin alueellisia mediakasvatuspäiviä maakunnissa eri puolilla Suomea, katso Oivallus-seminaari. Hanke välitti opettajille ja kirjaston henkilökunnalle tietoa lasten omasta audiovisuaalisesta kulttuurista ja sen hyödyntämisestä mediakasvatustyössä.

Hanke toteutettiin vuosien 2019–2020 aikana. Sitä rahoitti Opetus- ja kulttuuriministeriö. Ota Mediadialogia!-keskustelukortit käyttöösi täältä.

Tekoälyt tutuiksi

Tekoälyt tutuiksi hankkeessa etsittiin esimerkkejä siitä, miten tekoälyn toiminnasta, vaikutuksista ja käyttötarkoituksista viestitään selkeästi ja läpinäkyvästi, erityisesti lapsille, nuorille ja heidän kanssaan toimiville aikuisille. Hanke mahdollistaa Metkan osallistumisen kansainväliseen tekoälyn standardointityöhön sekä suomenkieliseen termistötyöhön.

Hanke toteutettiin vuoden 2019 aikana. Sitä rahoitti Alfred Kordelinin säätiö.

Open oppimispolku

Open oppimispolku -hanke oli Metkan mediakasvatuksen informaalin täydennyskoulutuksen toimintamalleja kehittävä hanke. Hankkeen aikana Metka kehitti kasvatusalan ammattilaisille suunnatun, informaalia oppimista hyödyntävän digitaalisen koulutustyökalun mediakasvatuksen täydennyskoulutukseen.

Hanke toteutettiin vuosien 2018–2019 aikana. Sitä rahoitti Opetus- ja kulttuuriministeriö.

Kesytä media

Kesytä media -hanke oli Kansanvalistusseuran koordinoima mediakasvatuksen täydennyskoulutushanke aineenopettajille. Kesytä media -koulutuksessa perehdyttiin ilmiöoppimiseen ja sen lähtökohtiin sekä sukellettiin oppimisen kohteena olevaan ilmiöön: mediakasvatukseen, mediaan nuorten arjessa ja sen ajankohtaisuuksiin. Lähtökohtana oli osallistujien oma mediasuhde, haasteet ja kiinnostuksen kohteet omassa työssä.

Metkan asiantuntijat toimivat hankkeen kouluttajina sekä sisältöjen suunnittelijoina.

Hanke toteutettiin vuosien 2018–2019 aikana. Sitä rahoitti Opetushallitus.

Lue lisää Kesytä media -koulutuksesta.

Media Coach EDU

Media Coach Edu oli Mediakasvatusseuran täydennyskoulutushanke perusopetuksen ja toisen asteen opetustoimen henkilöstölle sekä koulujen sidosryhmille. Hankkeessa pilotoitiiin vuonna 2017 käynnistyneen Media Coach -hankkeen koulutusmallia.

Media Coach EDU -hankkeen koulutukset tarjoavat opetustoimen henkilöstölle ammatillista tukea, uusia ideoita ja parhaita käytäntöjä mediakasvatukseen. Koulutussisällöt huomioivat erityisesti monilukutaidon sekä muut laaja-alaiset osaamiskokonaisuudet osana opetusta.

Metkan asiantuntija toimi hankkeessa kouluttajana sekä koulutussisältöjen suunnittelijana.

Hanke toteuttiin vuosien 2018–2019 aikana. Sitä rahoitti Opetushallitus.

Lue lisää Media Coach EDU -koulutuksista.

Luode

LUODE – Luonto ja taide tulevaisuuden työelämätaitojen oppimisympäristönä -hanke oli Helsingin yliopiston koordinoima tutkimushanke. Hanke tarjosi nuorille erilaisia kokemus- ja toimintaympäristöjä, joissa he pystyivät syventää tulevaisuuden työelämätaitojaan.

LUODE-hankkeessa taiteen, kulttuurin, median, luontoliikunnan ja yrittäjyyskasvatuksen menetelmät pääsivät ristipölyttymään keskenään sekä murtamaan ja ylittämään sektorirajoja. Tuloksena syntyi uusia hedelmällisiä kombinaatioita.

Metkan asiantuntijat toimivat hankkeen kouluttajina sekä sisältöjen suunnittelijoina.

Lue lisää LUODE-hankkeesta.

Skills Jump – Youth in Action

Mediakasvatuskeskus Metka ry koordinoi Erasmus + -rahoitteista Skills Jump -hanketta vuonna 2018.  Hankkeen aikana osallistujat tutustuivat mediakasvatukseen ja nuorisotyöhön Suomessa, Belgiassa ja Englannissa luoden uusia yhteistyömalleja sekä mediakasvatuksen menetelmiä. Hankkeeseen osallistui nuorisotyöntekijöiden lisäksi 15–19-vuotiaita nuoria jokaisesta maasta.

Hanke päättyi vuoden 2018 lopussa.

Tutustu Metkan Skills Jump -hankekumppaneihin:

Monilukutaituri mediaviidakossa

Metka osallistui Porsse-kirjastojen kaksikieliseen mediakasvatus-hankkeeseen vuosina 2015–2016. Hankkeen lopputuotteena syntyi mediakasvatussuunnitelma ja -opas, joka toimii käytännönläheisenä materiaalipankkina alueen kirjastoille. Osana hanketta järjestettiin myös pilottityöpajoja alueen kouluissa ja kirjastoissa

Monilukutaituri mediaviidakossa -opas julkaistiin vuoden 2017 alussa suomeksi ja ruotsiksi.

Hankkeen rahoitti Aluehallintovirasto.

Lataa Monilukutaituri mediaviidakossa -opas tästä: