ValokuvatVideoÄäni
Artikkeli
0–3-vuotiaat4–6-vuotiaatKasvattajat

Multilitteracitet till daghem

Inledning och inspiration till multilitteracitet

Begreppet ”multilitteracitet” består av två delar som båda har sin viktiga betydelse.  ”Multi” syftar i det här fallet på många olika former av texter i olika miljöer och medier och ”litteracitet” på förmågan att läsa och skriva. Något som gör begreppet komplicerat är att det kan syfta på flera olika saker och fenomen. Trots komplexiteten är det bra att förhålla sig fördomsfritt till multilitteracitet eftersom den faktiskt är otroligt intressant!

Utgångsmässigt betyder multilitteracitet förmågan att tolka världen och klara sig i många olika textvärldar. Människan har hjälp av sin naturliga förmåga att observera med flera sinnen, att vara nyfiken och vilja ta reda på vad som händer i världen och vad som påverkar den. Man kan också säga att multilitteracitet är förmågan att vara människa och leva i en brokig värld.

Framför allt är det bra att komma ihåg att multilitteraciteten är lekfull, kreativ och experimentell till sin karaktär. I all sin vidd är den härligt tillåtande.

Sara Sintonen

Multilitteracitet kan ses som en utvidgning av den traditionella förmågan att läsa (böcker). Texter som tolkas genom multilitteracitet kan vara skrivna, talade, ritade, animerade eller uttryckta i symboler eller kinestetiskt. En del kan vara bestående och kan återvändas till på nytt medan andra upplevs i stunden eller ständigt ändras och utvecklas. Till multilitteraciteten hör också att uppfatta kontexten och försöka förstå den. Man kan alltså se det som att multilitteraciteten inte riktar sig bara mot ett objekt. Den är alltså väldigt relativ.

Till multilitteraciteten hör utöver att förstå situationsbundenhet och kontext också förmågan att förstå kulturbundenhet och kulturell referens samt mediemedvetenhet. Genom multilitteraciteten stärks insikten att vi alla är olika läsare. I bästa fall kan multilitteracitet främja jämställdheten. Multilitteracitet har också sin plats i att främja förmågan till kritiskt tänkande och individens lärförmåga. 

Ljud i omgivningen

I ljudworkshopen undersöker man ljud och lyssnar på dem. Man ställer in sinnena genom lyssnande, skapar ljud och spelar in ljud.

Fota, illustrera, berätta!

Videoworkshop där man funderar över hurudana berättelser barnen hört och hur berättelserna ser ut i bilder.

Kroppskrumelurer

Animation bild för bild där man fotograferar en människas rörelser.

Syftet med utbildningen Multilitteracitet till daghem är att göra det lättare och roligare att lära ut multilitteracitet. Med hjälp av enkla mediefostrande workshopsmodeller vill man stärka småbarnspedagogers kompetens så att undervisningen i multilitteracitet blir en naturlig del av småbarnspedagogernas arbete. 

Mediakasvatuskeskus Metka har gedigen erfarenhet av personalutbildning inom undervisningsväsendet, särskilt i fråga om rörliga bilder. Metka har planerat och genomfört utbildningarna i projektet Multilitteracitet till daghem, som finansierats av Utbildningsstyrelsen. Tavastehus stad var partner i projektet.

I utbildningarna deltog över hundra småbarnspedagoger från olika delar av Finland. Utgående från småbarnspedagogernas respons har materialet planerats och riktats så att det ska ge tips och modeller för att klara av aktuella utmaningar i undervisningen i multilitteracitet.

I Multilitteracitet till daghem-materialet erbjuds småbarnspedagogerna konkreta verktyg som hjälper dem lära ut mångsidig kompetens enligt planen för småbarnspedagogik. De får lära sig former av mediefostran som kan tillämpas i daghem.

Syftet är att göra småbarnspedagogerna ivriga att undersöka multilitteracitet och därigenom ge både fostrare och barn nya synvinklar, språk och kulturer som berikar deras tankar och vardag.

Arbetsgrupp:

Expert i småbarnspedagogik:

Sara Sintonen, Universitetslektor, Pedagogiska fakulteten, Helsingfors universitet

Multilitteracitet till daghem-projektets planering och koordinering:

Karoliina Leisti, producent, Mediakasvatuskeskus Metka

Utbildare och utbildningsplanerare:

Kaisa Önlen, verksamhetsledare, Mediakasvatuskeskus Metka

Ilmari Lappalainen, producent, Mediakasvatuskeskus Metka

Mervi Maatela, PeM, Mediepedagog, Mediakasvatuskeskus Metka

Grafisk design:

Roope Lipsanen, grafisk designer, Mediakasvatuskeskus Metka

Utgivningsår: 2021

Mediakasvatuskeskus Metka

Avainsanat

AnimaatioMediakasvatusMonilukutaitoPäiväkotiÄäni