ValokuvatVideoÄäni
Tuntisuunnitelma
0–3-vuotiaat4–6-vuotiaatKasvattajat
Monilukutaito

Monilukutaito omaksi

Johdanto monilukutaitoon

Käsite “monilukutaito” on kolmiosainen sana, jonka jokaisella osalla on tärkeä tehtävänsä.  ”Moni” viittaa moniin tekstien esittämismuotoihin, tapoihin ja esittäjiin,  “luku” luonnollisesti lukemiseen ja ”taito” tietenkin kyvykkyyteen lukea. Haastavaa tuossa käsitteessä on se, että kokonaisuutena sillä viitataan lukuisiin eri asioihin ja ilmiöihin. Haastavuudesta huolimatta monilukutaitoon kannattaa suhtautua avoimin mielin, koska se on ihan hirmuisen kiinnostava asia!

Lähtökohtaisesti monilukutaito tarkoittaa ylipäätään maailman tulkitsemista ja pärjäämistä moninaisissa tekstimaailmoissa. Siinä auttaa ihmisen luontainen kyvykkyys moniaistiseen havainnointiin, uteliaan tutkiva mieli sekä into ottaa selvää maailman menosta ja siihen vaikuttavista tekijöistä. Tiivistetysti todeten monilukutaito on ihmisenä olemisen ja elämisen taitoa kirjavassa maailmassa.

Ennen kaikkea mielessä kannattaa pitää monilukutaidon leikillinen, luova ja kokeileva luonne. Kaikessa väljyydessään se on siten ihanan salliva.

Sara Sintonen

Monilukutaidon voidaan ajatella olevan perinteisen (kirja)lukutaidon laajentuma. Monilukutaidon kohteena olevat tekstit voivat olla niin kirjoitettuja, puhuttuja, piirrettyjä, animoituja, symbolein ilmaistuja ja vaikkapa kineestettisesti toteutettuja. Toiset voivat olla hyvinkin pysyviä ja niihin voi palata uudelleen, toiset taas hetkessä koettuja tai alati muuntuvia ja kehittyviä. Monilukutaitoon kuuluu kontekstin hahmottaminen ja pyrkimys sen ymmärtämiseen, jolloin monilukutaidon onkin hieman haastava ajatella kohdentuvan johonkin yhteen kohteeseen. Se on siten hyvin suhteinen.

Monilukutaitoon liittyy tilanteisuuden ja kontekstin lisäksi kulttuurinen sidonnaisuus ja viitteisyys sekä mediaisuus. Monilukutaidon myötä ymmärrys siitä, että me kaikki ihmiset olemme erilaisia lukijoita vahvistuu. Parhaimmillaan monilukutaidon avulla voidaan edistää yhdenvertaisuutta. Myös kriittisen ajattelun ja kunkin omien oppimistaitojen kehittymisen tukemisessa monilukutaito on paikallaan. 

Äänet ympäristössä

Äänipajassa tutkitaan ja kuunnellaan ääniä. Aisteja viritellään kuulemisen kautta, ääniä tehdään ja äänitetään itse.

Kuvaa, kuvita, kerro!

Videotyöpaja, jossa mietitään minkälaisia tarinoita lapset ovat kuulleet ja miltä tarinat näyttävät kuvina.

Kehon kieputin

Kuva kuvalta syntyvä animaatio, jossa taltioidaan ihmisen liikettä.

Monilukutaito omaksi -koulutuksen tarkoituksena on tehdä monilukutaidon opettamisesta helpompaa, hauskempaa ja monistettavampaa. Yksinkertaisten mediakasvatuksen menetelmiä hyödyntävien pajamallien tavoitteena on varhaiskasvatuksen henkilökunnan osaamisen vahvistaminen ja sitä kautta monilukutaidon saaminen osaksi varhaiskasvattajien arkea.

Mediakasvatuskeskus Metkalla on vankka kokemus opetustoimen henkilöstökoulutuksista erityisesti liikkuvan kuvan parissa. Metka on suunnitellut ja toteuttanut opetushallituksen rahoittaman Monilukutaito omaksi -hankkeen koulutukset. Hankkeen kumppanina toimi Hämeenlinnan kaupunki.

Koulutuksiin osallistui yli sata varhaiskasvattajaa eri puolilta Suomea. Varhaiskasvattajien antaman palautteen avulla materiaalit on suunniteltu ja suunnattu antamaan vinkkejä ja toimintamalleja monilukutaidon opettamisen ajankohtaisiin haasteisiin.

Monilukutaito omaksi -materiaalissa varhaiskasvattajille tarjotaan konkreettisia työkaluja varhaiskasvatussuunnitelman toteuttamiseen laaja-alaisen oppimisen saralla esittelemällä erilaisia mediakasvatuksellisia toimintatapoja sovellettavaksi päiväkotien arjessa.

Tarkoituksena on saada varhaiskasvattajat innostumaan monilukutaidon tutkimisesta ja sitä kautta tarjota sekä kasvattajille että lapsille uudenlaisia näkökulmia, kieliä ja kulttuureita, jotka rikastuttavat heidän ajatuksiaan ja arkeaa.

Työryhmä:

Varhaiskasvatuksen asiantuntija:

Sara Sintonen, yliopistonlehtori, Kasvatustieteellinen tiedekunta, Helsingin yliopisto

Monilukutaito omaksi -hankkeen suunnittelu ja koordinointi:

Karoliina Leisti, tuottaja, Mediametka

Kouluttajat ja koulutusten suunnittelu:

Kaisa Önlen, toiminnanjohtaja, Mediametka

Ilmari Lappalainen, tuottaja, Mediametka

Mervi Maatela, KM, mediakasvattaja, Mediametka

Graafinen suunnittelu:

Roope Lipsanen, graafinen suunnittelija, Mediametka

Julkaisuvuosi: 2021

Mediametka

Avainsanat

AnimaatioElokuvaMonilukutaitoPäiväkotiÄäni