Videoiden avulla opettaminen

Videoiden tuottaminen voi rikastaa opetusta monin eri tavoin. Se voi tarkoittaa sitä, että opettaja itse tuottaa videoita elävöittääkseen esimerkiksi hyödyntämäänsä verkko-oppimisympäristöä. Se voi puolestaan olla myös opetusmenetelmä, jossa oppijat toimivat omien videoidensa tuottajina.

Sillä voidaan tavoitella samaa kuin “perinteisemmillä” Powerpoint-esitysten työstämisellä, kuten yhteistyötaitojen kehittämistä sekä yhteisöllistä tiedonrakentelua. Videoiden tuottaminen voi olla näin ollen sekä opetusmenetelmä että keino opettajalle luoda uudenlaisia opiskelumateriaaleja kuten luentoja tai niihin liittyviä ohjeistuksia.

Schwartz ja Hartman (2007) avarsivat artikkelissaan minulle, kuinka moninaisia opetuksessa hyödynnettävät videot voivat olla, millaisia osamistavoitteita niihin voi linkittää sekä kuinka tuotoksia voidaan arvioida.

Videot voidaan ensinnäkin jakaa useaan eri luokkaan, niiden tarkoituksen perusteella. Onko tarkoituksesi 1) ilmiön selittäminen (saying), 2) ilmiön esittäminen (seeing), 3) sitouttaminen (engaging) vai 4) tekemällä näyttäminen? Jokainen näistä mainitusta luokasta on erilainen ja niihin kuuluvia videoita voidaan arvioida eri tavoin. Mikäli oppilaasi ovat tuottaneet videoita, joissa he selittävät jotain ilmiötä (saying), niin tähän liittyvä arviointi voi keskittyä videolla esitettyjen tietojen paikkansa pitävyyteen.

Kuvio 1. A space of learning for the use of designed video (Schwartz & Hartman, 2007)

Opittua voi arvioida esimerkiksi ns. perinteisempänä pidettävän kokeen muodossa. Suosittelen tutustumaan Schwartzin ja Hartmanin (2007) teokseen It is not television anymore: Designing digital video for learning and assessment, mikäli aihe kiinnostaa.

Videoiden tuottaminen on näin ollen monitasoista. Siinä opitaan teknisiä taitoja, kuten videoiden editoimista samalla kun otetaan haltuun sisällöllisiä taitoja ja opitaan. Yhdessä tuotetut videot opettavat samalla yhteistyötaitoja. Pohdittavaksi jääkin, että missä suhteessa mitäkin osaamisaluetta (teknisiä, sisällöllisiä, sosiaalisia) halutaan korostaa.

Onko kiinnostuksen kohteena opettaa oppijat käyttämään digitaalista sovellusta taitavasti vai opettaa tämän ohella jotain muuta? Ensin on joka tapauksessa tärkeää vastata kysymykseen: Mitä haluat oppijoiden oppivan? Kun tämä on selvä, on helpompi edetä opetusmenetelmien valintaan.

Mikäli sopivat suunnitellut osaamistavoitteet tuntuvat kohtaavan esimerkiksi videoiden tuottamisen kanssa, niin kannustan teitä ehdottomasti kokeilemaan. Kaikkea ei tarvitse heti osata. Videoiden tuottamiseen opetusmenetelmänä liittyy täysin samat haasteet ja mahdollisuudet kuin muihinkin itselle uusiin opetusmenetelmiin: Ensin kokeillaan ja sitten opitaan.

Janne Väätäjä, Tutkija, Lapin yliopisto, Kasvatustieteen TK

Seuraavassa osassa 2 Pinja Sipari käsittelee kestävää kehitystä ruoktuotannossa.