Ohjelma | Mediametkan Oivallus-seminaari PP.KK.2024

Osaa ja osallista – lasten ja nuorten mediataitoja tukemassa

Seminaaritilat tarjoaa Kulttuurikeskus Caisa, osoitteessa Kaikukatu 4, Helsinki

Ovet aukeavat ja avaussanat klo 8.30–8.55

Seminaarin avaus

Osaa ja osallista – lasten ja nuorten mediataitoja tukemassa on käytännönläheinen mediakasvatusseminaari, jossa Mediametka yhdessä sidosryhmiensä sekä hankepartnereidensa kanssa tuo mediakasvatusalan ammattilaisille konkreettisia vinkkejä mediakasvatustyöhön lasten ja nuorten omaa ääntä kunnioittaen.

Lähityöpajat klo 9 – 11.30
(ostamalla lipun pääset ilmoittautumaan työpajoihin)

Mediakasvatusseura / Jenni Nevala:
Mediataidot ja vaikuttaminen – Nuorten äänen vahvistaminen mediakasvatuksen keinoin

Miltä vaikuttaminen näyttää tämän päivän mediaympäristöissä? Voiko meemeillä ottaa kantaa yhteiskunnallisiin asioihin? Entä minkälaisia esteitä nuorten aktiiviselle kansalaisuudelle on tunnistettu? Työpajassa tutustutaan mediaan vaikuttamisen välineenä. Osallistujat saavat vinkkejä siihen, miten tukea nuoria vaikuttamaan heille merkityksellisiin asioihin ja löytämään mielekkäitä vaikuttamisen tapoja erityisesti mediaympäristöjä hyödyntämällä. Pohdimme, millaisia taitoja tähän tarvitaan sekä minkälaisia haasteita erityisesti sosiaalisten medioiden alustojen hyödyntämiseen liittyy. Työpaja pohjautuu Media Civic Engages Erasmus-hankkeeseen, jonka tavoitteena oli vahvistaa nuorten kanssa työskentelevien ammattilaisten mediataitoja kansalaisvaikuttamisen näkökulmasta. Vahvat mediataidot lisäävät nuorten osallisuutta, mahdollisuutta vaikuttaa itselle tärkeisiin asioihin sekä vahvistavat demokratiaa.

Kansallinen audiovisuaalinen instituutti / Julia Alajärvi:
Ilmaisun voimaa – ideoita osallistavaan mediakasvatukseen pienille lapsille

Työpajassa tutustutaan toiminnallisesti varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen medialukutaidon osaamiseen kuvauksiin etenkin vaikuttamisen ja oman ilmaisun tukemisen kautta. Työpajasta saa ideoita siihen, miten lasten omaa ääntä ja omia toiveita mediakasvatukselle saadaan paremmin esille.

Mediametka / Johannes Repo:
Minding MediaOpetustyökaluja medialukutaidon opettamiseen alakoulussa

Mediametka ry on ollut yhteistyökumppanina Erasmus+ rahoitteisessa Minding Media-hankkeessa vuodesta 2021. Kansainvälisessä hankkeessa on kehitetty työkaluja alakouluikäisten medialukutaidon kehittämisen tueksi. Luokkahuonetestauksessa hyvän vastaanoton saaneet, medialukutaidon eri osa-alueisiin keskittyvät opetusvideokirjasto, Minecraft-maailma ja opetussuunnitelmapaketti tulevat tutuiksi tämän työpajan osallistujille. Jokaista työkalua voi käyttää tavallisessa luokkahuoneopetuksessa medialukutaidon opettamiseen. Opettajat ja muut medialukutaidosta kiinnostuneet ovat tervetulleita mukaan työpajaan Mediametkan Johannes Repon johdolla.

Lahden kaupunki / Petra Larvus ja Hanna-Maria Partanen:
Skididialogi – ”Kuuntele, älä luo ratkaisuja etukäteen”

Työpajassa tutustutaan Skididialogiin, lapsille ja nuorille suunnattuun rakentavan keskustelun 
malliin. Skididialogia hyödynnetään, kun halutaan ymmärtää lasten ja nuorten kokemuksia 
käsiteltävästä (media-)aiheesta. Skididialogi kokoaa lapset, nuoret ja heidän parissaan toimivat 
ja asioista päättävät aikuiset tasavertaisina rakentamaan yhteistä ymmärrystä dialogin äärellä. 
Skididialogissa tavoitteena on kuulla erilaisia ajatuksia sekä kokemuksia ja sitä kautta lisätä 
yhteistä ymmärrystä. Työpajaan osallistuvat saavat harjoituksia ja materiaalit hyödynnettäväksi.

Ääni nuorille! Diakonissalaitos:
Näin annetaan tilaa erilaisille nuorten äänille

Tule kuulemaan konkreettisia vinkkejä siihen, miten rohkaistaan ja kannustetaan nuoria tuomaan oma äänensä kuuluville.

Nuorten ohjelman tavoitteena on löytää mahdollisuuksia ja tilaa erilaisille nuorten äänille yhteiskunnassa. Olemme toteuttaneet nuorten kanssa mm. Ääni nuorille -podcastin, jossa taustalla on 140 haavoittuvassa asemassa olevan nuoren ajatuksia yhteiskunnasta. Podcastia varten nuoret pitivät työpajoja, jossa käsittelivät kuutta eri teemaa ja miettivät, kuka asiantuntija halutaan kutsua kuhunkin jaksoon. Nuoret toteuttivat myös podcastin graafisen ilmeen sekä tunnusmusiikin. 

Mediametka / Laura Roschier ja Minna Laakso:
Monilukutaito osana ammattikasvattajan arkea – konkreettisia vinkkejä

Työpajassa tutustutaan monilukutaidon käsitteeseen ja annetaan peruskoulun sekä toisen asteen opettajille konkreettisia vinkkejä monilukutaidon käsittelyyn opetuksessa. Työpajan aikana tehdään disinformaatiota koskeva harjoitus, josta voi saada inspiraatiota. Lisäksi jaetaan vinkkejä, joiden avulla voi saada valmiita harjoituksia ja tehtäviä monilukutaitoon liittyen.

Lapin yliopisto / Mari Maasilta: Valokuvatyöpaja ylisukupolviseen kohtaamiseen

Työpajan tarkoitus on antaa kansalaisjärjestöjen ja kirjastojen mediakasvatuksesta vastaaville ammattilaisille vinkkejä siitä, miten valokuvien avulla voidaan tukea ylisukupolvista mediakasvatusta ja kehittää erilaisia mediataitoja. Työpajassa pohditaan esimerkiksi: Mitä valokuvat kertovat kunkin ajan normeista ja asenteista? Entä muodista ja kauneusihanteista? Mitä jos tekisit mummin kanssa yhteisen valokuvakirjan tai perustaisitte yhteisen Instagram-tilin? Minkälaisia eettisiä ohjeita vanhojen kuvien julkaisemisessa on otettava huomioon?

Tampereen yliopiston Pelitutkimuslaboratorio / Riikka Aurava:
Pelien käyttäminen opetuksessa ja ohjauksessa – vaikkei itse edes pelaisi

Työpajassa kehitetään erilaisia konkreettisia tapoja ottaa pelit ja pelaaminen mukaan omaan opetukseen tai muuhun lasten ja nuorten kanssa tehtävään työhön. Jaetaan omia kokemuksia ja vinkkejä sekä opitaan toisilta. Mukaan voi tulla, vaikkei olisi vielä koskaan käyttänyt mitään peliä tai ei itse pelaisi – ja “pelit” tässä työpajassa tarkoittaa laajasti sekä digitaalisia että muita pelejä. Työpajaa vetää Riikka Aurava, entinen lukion äikän ja median opettaja ja nykyinen pelitutkija, joka tuo mukanaan paljon vinkkejä ja kikkoja niin aloittelijoille kuin jo pelejä työssään käyttäville. 


Keynote-puheenvuorot

Klo 12.30-15.30

Keynote klo 12.30 – 13.05

Liisa Ilomäki ja Minna Lakkala / Helsingin yliopisto

Miten kriittinen medialukutaito ja digitaalinen lukutaito liittyvät lasten ja nuorten osallisuuteen?

Puheenvuorossaan tutkijat Liisa Ilomäki sekä Minna Lakkala pohtivat lasten ja nuorten osallisuutta digitalisoituvassa maailmassa. Koulun yhtenä tehtävänä on tukea oppilaiden ja opiskelijoiden digitaalista osaamista laaja-alaisesti. Perinteisesti suomalaisessa koulussa tuetaan teknisiä digitaitoja, samaten tiedon etsintää Internetistä. Jonkin verran myös erilaiset digitaaliseen turvallisuuteen liittyvät seikat ovat nykyisin opetuksessa mukana ja varsinkin alakouluun on tuotu aktiivisesti ohjelmoinnin ja robotiikan opetusta. Kriittiseen digitaaliseen lukutaitoon sisältyy kuitenkin paljon muutakin, sillä digitaalisuus on syvästi kietoutuneena yhteiskunnan kaikkiin osa-alueisiin. Siksi esityksessämme esittelemme kriittisen digitaalisen lukutaidon mallia, joka koostuu kahdeksasta kokonaisuudesta: teknologian käyttö, datalukutaito, informaatiolukutaito, digitaalinen sisällön tuottaminen, digitaalinen vuorovaikutus ja yhteistyö, digitaalinen hyvinvointi ja turvallisuus,  digitaalinen kansalaisuus ja digitaalinen opettaminen ja oppiminen. Parhaiden laaja-alaista digitaalista osaamista tuetaan yhdistettynä opetuksen muihin sisältöihin, ei irrallisina opetettavina taitoina, ja esityksessämme esittelemme hyviä opetuksen esimerkkejä.

Keynote klo 13.10 – 13.45

Sanna Rekola / SITRA

Lapset, nuoret ja tulevaisuus – Miten vahvistaa lasten ja nuorten osallisuutta tulevaisuudesta?

Puheenvuorossaan Sanna Rekola pohtii lasten ja nuorten suhdetta tulevaisuuteen. Miksi tulevaisuusajattelu on tärkeä taito ja mihin sitä tarvitaan? Miten lasten ja nuorten osallisuutta tulevaisuudesta ja tulevaisuuteen vaikuttamista voisi tukea ja vahvistaa?


Keynote klo 13.50 – 14.25

Johannes Repo / Mediametka

Minding Media – Työkaluja osallistavaan mediakasvatukseen kouluissa

Mediametka ry on ollut yhteistyökumppanina Erasmus+ rahoitteisessa Minding Media-hankkeessa vuodesta 2021. Hankkeessa on kehitetty työkaluja alakouluikäisten medialukutaidon tueksi luokkahuoneopetuksessa ja sen tavoitteena on edistää sekä oppilaiden, että opettajien medialukutaitoja. Puheenvuorossa tutustutaan hankkeessa luotuihin opetusvideokirjastoon, Minecraft-maailmaan ja opetussuunnitelmapakettiin, jotka tutustuttavat median eri osa-alueisiin ja opettavat hyödyllisiä mediataitoja. Katsojat pääsevät myös kuulemaan työkaluja luokassaan testanneen opettajan kommentteja, sekä näkemään niiden käyttöä paikan päällä. Työkalut julkaistaan seminaarin jälkeen.


Keynote klo 14.30 – 15.05

Riikka Aurava / Tampereen yliopiston Pelitutkimuslaboratorio

Pelien ja pelaamisen merkitys lapsille ja nuorille

Pelit ovat tärkeä osa lasten ja nuorten mediamaailmaa. Pelit ja pelaaminen ovat lasten ja nuorten yleisin tapa käyttää mediaa. Silti pelien käsittely esimerkiksi kouluissa tai nuorten tukeminen pelien maailmassa on satunnaista ja riippuu täysin opettajan tai muun kasvattajan henkilökohtaisesta kiinnostuksesta. Tässä puheenvuorossa tutkija Riikka Aurava puhuu siitä, miten lapset ja nuoret uusimman tutkimuksen valossa suhtautuvat peleihin, millaista muuta tekemistä kuin pelaamista pelikulttuuriin liittyy, mitä pelistriimaajat ja tubettajat nuorille merkitsevät, ja miksi olisi tärkeää, että pelikasvatus otettaisiin kattavammin haltuun. 


Työpajat verkossa klo 11 – 12.15
(etäosallistujien ilmoittautuminen)


Klo 11 – 12.15

Vanessa Grant / Yeesi ry

Antirasismityö mediakasvatuksessa

Nuorten mielenterveysseura – Yeesi ry:n Muudi-hankkeen tavoitteena on edistää rasismia kokevien nuorten mielenterveyttä. Työpajassa hankkeen asiantuntija Vanessa Grant alustaa keskustelua puhumalla rasismin mielenterveysvaikutuksista, jonka jälkeen pohdimme yhdessä antirasismin keinoja, joita osallistujat voivat hyödyntää omassa työssään. Lisää Muudi-hankkeen toiminnasta löydät Instagramista ja TikTokista nimellä @sun.muudiKlo 11 – 12.15

Matteus Pentti / Kuvis ry

Sosiaalinen media osana teini-ikäisten kuvataideopetusta

Taiteen maisteri, kuvittaja ja kuvataideopettaja Matteus Pentti on tehnyt suosittuja opetusvideoita ja pikatutoriaaleja YouTubeen ja TikTokiin. Työpajassa keskustellaan sosiaalisen median merkityksestä nuorten visuaalisessa kulttuurissa, nuorten mediaosaamisen vahvistamisesta peruskoulukontekstissa ja laadukkaan opetusvideon rakentamisesta oman opetuksen tueksi.

Matteus Pentti on Kuvataideopettajat KUVIS ry:n varapuheenjohtaja ja kokenut peruskoulun kuvataideopettaja.